ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Usuwanie gruzu i materiałów poremontowych.

Niniejszym informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów, gruz oraz materiały poremontowe nie stanowią odpadów komunalnych w rozumieniu ustawowym. Ich usuwanie musi odbywać się staraniem i na koszt osób prowadzących roboty remontowe.