ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Internetowa Obsługa Kontrahenta

Realizując zapowiedzianą wcześniej możliwość internetowego podglądu danych finansowych dla właścicieli posiadających swoje konto e-mail informujemy, że będzie to możliwe po spełnieniu warunków opisanych w „Zasadach korzystania z modułu IOK” zamieszczonych poniżej. Jednocześnie celem przyśpieszenia i ułatwienia wymaganej procedury, możliwe jest pobranie z naszej strony Wniosku o dostęp do IOK.

Wniosek po wypełnieniu należy dostarczyć osobiście do siedziby tutejszej spółki celem uzyskania kodu dostępu.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 077 451 43 06 oraz w siedzibie firmy Turhand-Ret – parter pok. nr 6

Zasady korzystania z modułu Internetowa Obsługa Kontrahenta

 • I. Postanowienia ogólne
 • 1. Użyte w Zasadach określenia oznaczają:
 • a) IOK – moduł Internetowa Obsługa Kontrahenta pozwalający na podgląd danych finansowych, ogłoszeń, itp. poprzez Internet
 • b) Użytkownik – właściciel lokalu w Wspólnocie Mieszkaniowej zarządzanej przez Turhand-Ret Sp. z o.o. w Opolu, który posiada konto w module IOK
 • 2. Korzystanie z IOK jest bezpłatne.
 • II. Rejestracja Użytkownika
 • 1. W celu uzyskania dostępu do IOK przyszły użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o dostęp do IOK.
 • 2. Wniosek o dostęp można pobrać ze strony internetowej: www.turhand.adm.pl pobierz lub otrzymać go w siedzibie zarządcy.
 • 3. Wnioski o dostęp należy składać w siedzibie zarządcy. Przy składaniu wniosku należy okazać dokument stwierdzający tożsamość.
 • 4. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje identyfikator oraz hasło.
 • 5. Hasło do pierwszego logowania zostaje nadane podczas rejestracji. Przy pierwszym logowaniu do IOK system wymusi podanie nowego hasła.
 • 6. Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków. W haśle musi wystąpić przynajmniej 1 cyfra.
 • 7. Logowanie do IOK dostępne jest pod adresem:
  https://iok.turhand.pl/InetObsKontr/LoginPage bądź za pośrednictwem linku w prawym bloku strony – przycisk „Logowanie do IOK”.
 • III. Korzystanie z IOK
 • 1. Po podaniu identyfikatora oraz hasła użytkownik zostaje zalogowany do IOK do swojego indywidualnego konta.
 • 2. W ramach IOK dostępne są następujące strefy:
 • – saldo rozrachunków (umożliwia podgląd danych z kartoteki finansowej właściciela)
 • – odczyty wodomierzy (umożliwia podanie odczytów wodomierzy)
 • – zgłoszenie awarii, usterek
 • – dane kontaktowe ( umożliwia podanie np. nowych danych adresowych)
 • – ogłoszenia zarządcy
 • 3. Turhand-Ret sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, dodawania nowych usług w IOK
 • 4. Prezentowane w IOK saldo opłat za lokal jest podawane na dzień zalogowania się do IOK. Kwota salda uwzględnia każdorazowo naliczenie opłat za dany miesiąc, choćby termin ich wniesienia nie upłynął (tzw.symulacja). Saldo może przejściowo nie uwzględniać wpłat za lokal, korekt opłat związanych z zmianą liczby osób, norm zużycia wody, rozliczeń mediów, odsetek za zwłokę.
 • 5. Wszelkie niezgodności co do kwoty salda należy zgłaszać do Działu Księgowości Turhand-Ret sp. z. o.o.
 • 6. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem IOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec wspólnoty mieszkaniowej.
 • IV. Pozostałe postanowienia
 • 1. Turhand-Ret ma prawo zablokować dostęp do konta w IOK w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszymi Zasadami lub przepisami prawa.
 • 2. Turhand-Ret sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnienie danych dostępowych do IOK przez Użytkownika osobom trzecim.
 • 3. W przypadku utraty danych dostępowych do IOK Użytkownik winien zgłosić się do Turhand-Ret celem uzyskania nowego hasła.
 • 4. Zasady opublikowane na stronie internetowej Turhand-Ret Sp. z o.o. uznaje się za doręczone Użytkownikowi.
 • 5. Turhand-Ret zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad.