ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Wdrożenie Rodo – zawiadomienie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Turhand-Ret sp. z o. o.
ul. Strzelców Bytomskich 7
45-084 Opole
Turhand – Ret sp. z o. o. informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) jest:

Turhand-Ret Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, KRS: 0000054515 (dalej zwany „Administratorem”).
Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: Turhand-Ret sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole turhand@op.onet.pl

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawowania zarządu nieruchomością w zakresie wyznaczonym umową o zarządzanie, a także obowiązującymi przepisami prawa, określającymi obowiązki zarządcy nieruchomości, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716).
 2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako zarządcy nieruchomości, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali oraz nałożonych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa dane osobowe – jeżeli będzie to konieczne mogą być przekazywane następującym odbiorcom: bank, dostawcy mediów, w tym wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła; organy władzy publicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; pogotowie: gazowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze; kancelaria prawna; Poczta Polska lub inne podmioty świadczące usługi doręczania korespondencji, kurierzy; obsługa techniczna budynków, w tym podmioty świadczące usługi pogotowia technicznego; zakład ubezpieczeń, broker; wykonawcy prac porządkowych, remontowych i budowlanych;
  firma informatyczna obsługująca systemy informatyczne Administratora Danych; licencjodawcy oprogramowania do obsługi Administratora Danych, właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2, a tym samym prawidłowego sprawowania zarządu nieruchomością, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wyżej wskazanej umowy lub przez okres ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych przez Państwa danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.
 8. Macie Państwo prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzęduy Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dyrektor
(-) mgr Janusz Kramarz