Informacje

Gospodarka odpadami komunalnymi

Turhand-Ret sp.z o.o. informuje, że od 1.01.2021 r. będzie obowiązywała Uchwała nr. XXVIII/55/20 Rady Miasta Opola z dnia 2.07.2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.Opola. Z dniem 1.01.2021 r. wchodzi w życie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W związku z powyższym nie będzie możliwości złożenia deklaracji o zbieraniu odpadów w sposób nieselektywny - wszyscy mieszkańcy będa zobowiązani do segregowania odpadów.
Nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami wynosi 28,00 zł na osobę.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów wszyscy użytkownicy wiat śmietnikowych (wspólnoty) mogą zostać obciążone opłatą karną nawet do 100% obowiązującej stawki opłat za osobę. Jednocześnie informujemy, że wszelkie prace związane z dosegregowaniem odpadów oraz porządkowaniem wiat śmietnikowych, zlecone przez zarządcę, po interwencjach służb porządkowych, obciążą użytkowników wiat i będą miały wpływ na ostateczną wysokość opłat ponoszonych za użytkowanie lokali.

Do pobrania:

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych.
Pobierz oświadczenie dokument .doc

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokalu użytkowego.
Pobierz oświadczenie dokument .pdf

Ulotka o sposobie segregacji odpadów.
Pobierz dokument .pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zmianie organizacji pracy w spółce TURHAND-RET na czas epidemii koronowirusa Covid-19. Pobierz

Zasady bezpieczeństwa

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. Pobierz ulotkę Pobierz

Komunikat

Turhand-Ret sp. z o.o. informuje, że z uwagi na ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia stan pandemii spowodowanej koronawirusem, a w ślad za tym koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, Zarząd spółki podjął decyzję o zawieszeniu zwoływania i przeprowadzania rocznych zebrań sprawozdawczych wspólnot mieszkaniowych. Zebrania te będą zwoływane w późniejszych terminach, po ustaniu zagrożeń. Tym samym wcześniej zwołane zebrania nie odbędą się. Jednocześnie wnosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych kontaktów w siedzibie spółki - w przypadkach konieczności, należy kontaktować się drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia o zarażenie koronawirusem.

Jeśli w ciagu ostatnich 14 dni byłęś w miejscu, gdzie występuje korona wirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i probelmy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitrano-epidemiologiczną tel. 512 082 606 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego.

Więcej szczegółów w załączniku: Pobierz

Zadania, które winny być wykonywane przez zakłady kominiarskie przy przeprowadzaniu okresowych kontroli i konserwacji

Korporacja Kominiarzy Polskich mając na uwadze konieczność ujednolicenia i dostosowania zakresu czynności realizowanych przez służby kominiarskie do obowiązujących obecnie przepisów, przyjęła do stosowania następujące zadania, które winny być wykonywane przez zakłady kominiarskie przy przeprowadzaniu okresowych kontroli i konserwacji:
1. Zapoznanie się z protokołem z poprzedniej kontroli.
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania kominów.
3. Sprawdzenie drożności przewodów kominowych. 4. Sprawdzenie ciągu kominowego i ocenę czy jest wystarczający dla prawidłowego działania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych podłączonych do przewodów kominowych.
5. Sprawdzenie szczelności przewodów kominowych.
6. Sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia:
- kominów na całej długości,
- drabin, włazów, ław kominowych,
- drzwiczek kominowych- rewizyjnych i wyczystnych itp.,
- nasad kominowych,
7. Ocenę czy istnieje dogodny i bezpieczny dostęp do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych.
8. Sprawdzenie czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwiec 2010 roku (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz.719).
9. Ocenę czy przewody kominowe są eksploatowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
10. Sprawdzenie czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze opalane paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi posiadają sprawną i prawidłową wentylacje wywiewną.
11. Sprawdzenie prawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w pomieszczeniach, gdzie wentylacja wymagana jest przepisami.

Wymienione powyżej czynności są następstwem zapisów:
1.art.62 ust.1 c ustawy Prawo Budowlane
2.& 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 1999 nr.74 poz.836).

Zmiany w Ustawie o własności lokali - nowe rozróżnienie pojęć małej i dużej wspólnoty mieszkaniowej.

Od 1.01.2020 r. zgodnie z nowelizacją Ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2015 poz.1892 z póź.zm.) nastąpiła zmiana zapisów art.19 i art.20 ust.1 Ustawy, wprowadzając nowe ustalenia dotyczące pojęcia tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z tą nowelizacją wspólnoty mieszkaniowe, w których jest więcej niż trzy lokale stały się tzw. wspólnotami dużymi. Powoduje to w praktyce funkcjonowania takich wspólnot, że będą się one kierować w działaniu zapisami tejże ustawy i co jest istotne dokonać wyboru Zarządu wspólnoty tj. organu, który będzie reprezentował wspólnotę na zewnątrz i w stosunkach między właścicielami. Tym samym na tegorocznych zebraniach sprawozdawczych wspólnot, zarządca przedłoży pod głosowanie uchwały dotyczące wyboru Zarządów.

Wdrożenie Rodo - zawiadomienie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Turhand-Ret sp. z o. o.
ul. Strzelców Bytomskich 7
45-084 Opole
Turhand – Ret sp. z o. o. informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) jest:

Turhand-Ret Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, KRS: 0000054515 (dalej zwany „Administratorem”).
Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: Turhand-Ret sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole turhand@op.onet.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawowania zarządu nieruchomością w zakresie wyznaczonym umową o zarządzanie, a także obowiązującymi przepisami prawa, określającymi obowiązki zarządcy nieruchomości, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716).

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako zarządcy nieruchomości, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali oraz nałożonych.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Państwa dane osobowe – jeżeli będzie to konieczne mogą być przekazywane następującym odbiorcom: bank, dostawcy mediów, w tym wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła; organy władzy publicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; pogotowie: gazowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze; kancelaria prawna; Poczta Polska lub inne podmioty świadczące usługi doręczania korespondencji, kurierzy; obsługa techniczna budynków, w tym podmioty świadczące usługi pogotowia technicznego; zakład ubezpieczeń, broker; wykonawcy prac porządkowych, remontowych i budowlanych;
firma informatyczna obsługująca systemy informatyczne Administratora Danych; licencjodawcy oprogramowania do obsługi Administratora Danych, właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2, a tym samym prawidłowego sprawowania zarządu nieruchomością, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wyżej wskazanej umowy lub przez okres ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych przez Państwa danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.

9. Macie Państwo prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzęduy Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dyrektor
(-) mgr Janusz Kramarz

Przypominamy!

Wszelkie reklamacje, uwagi, zapytania , w sprawie realizacji wywozu odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Opolu, który w imieniu Gminy sprawuje nadzór nad realizacją tego zadania, pod następujący nr.tel 77 45 11 890 lub e-mail: odpady@um.opole.pl

Harmonogram wywozu odpadów

Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych znajduje się na stronie www.smieciopolis.opole.pl. Udostępniamy Państwu link do tej strony: pobierz harmonogram »

Usuwanie gruzu i materiałów poremontowych

Niniejszym informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów, gruz oraz materiały poremontowe nie stanowią odpadów komunalnych w rozumieniu ustawowym. Ich usuwanie musi odbywać się staraniem i na koszt osób prowadzących roboty remontowe. Wywóz takich odpadów może wykonywać jedynie firma posiadająca pozwolenie wydane przez lokalny samorząd. Turhand-Ret sp.z o.o. może w oparciu o posiadanie takiego zezwolenia świadczyć taką usługę na zlecenia osób fizycznych i prawnych. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty na realizację takiej usługi. W tym celu prosimy o kontaktowanie się z naszym Działem obsługi wspólnot i wykonawstwa technicznego pod numery telefonów:
- sekretariat (77) 457 59 50
- centrala (77) 47 47 515 wew. 13
- tel. bezpośredni - (77) 451 43 05.

Biura Spółki czynne:

poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00